Strona główna  |  Informacje o nas  |  Gwarancja Satyfakcji  |  Polityka pywatności e-SKLEPU  |  Regulamin e-Sklepu  |  
Promocje   Nowości   E-Booki   Audio-Booki   Książki   Szkolenia video   Szkolenia   Płyty CD       Wszystkie kategorie    Koszyk   
SmodSKLEP

Zasady korzystania z e-Sklepu SIS - Regulamin

 

I. Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy SIS prowadzi sprzedaż drogą pocztową lub drogą elektroniczną oferowanych w nim towarów i usług pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą.
2. Właścicielem e-sklepu jest Śląski Instytut Szkoleń Studium Technik Umysłowych DM (zwany dalej „SIS”), z siedzibą ul. Brzozowa 16a lok. 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-198-40-61, Regon: 273130610, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej miasta Tychy: 19218.
3. Sprzedawcą jest SIS.
4. Sprzedawca oferuje prezentowane w sklepie internetowym SIS produkty w określonych cennikiem cenach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem. Prezentowane przy produkcie ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego.
5. Nabywca to osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która oświadczyła, że znany jest jej regulamin korzystania ze sklepu, akceptuje go; dokonała rejestracji swojego zamówienia i dokonała określonej w cenniku opłaty lub zadeklarowała płatność w momencie odbioru towaru; wyraziła zgodę w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r., numer 101, pozycja 926 z późniejszymi zmianami) na przetwarzanie jej danych osobowych zawartych w formularzu zamówieniowym w celach korzystania ze sklepu internetowego SIS oraz dla celów marketingowych związanych z jego funkcjonowaniem.

II. Dokonywanie zakupów
1. Zamówienia można składać przez całą dobę poprzez system dokonywania zakupów będący integralną częścią sklepu internetowego SIS.
2. Niezbędnym warunkiem dokonania Zamówienia jest udostępnienie wszystkich wymaganych w formularzu zamówienia danych.
3. Zastrzega się, że Sprzedawca może w przypadku podejrzenia nieprawidłowości w zamówieniu lub jego nieważności (w szczególności dotyczy to błędów lub celowego, niezgodnego z prawdą przedstawienia danych osobowych i teleadresowych, niezbędnych do realizacji przesyłki lub dokonania zamówienia dostawy na adres z poza terytorium Polski) może odstąpić od realizacji Zamówienia. Zastrzeżenie to dotyczy przesyłek zamawianych za pobraniem. W przypadku przesyłek opłaconych przelewem lub kartą kredytową zastrzeżenie to wymaga wcześniejszego, całkowitego zwrotu dokonanej opłaty na rzecz klienta i na koszt Sprzedawcy.
4. W celu dokonania Zamówienia wymagana jest jednorazowa rejestracja użytkownika sklepu internetowego SIS. Rejestracja ta jest bezpłatna. Wydawca oraz Sprzedawca zobowiązują się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Kupującemu przysługuje prawo wglądu w dane własnego konta użytkownika, w szczególności we własne dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia przy pomocy wszelkich dostępnych mu środków oraz na własny koszt. Weryfikacja ta będzie dokonywana przed realizacją zamówienia. Dotyczy ona w szczególności możliwości nawiązania połączeń telefonicznych z zamawiającym celem potwierdzenia prawidłowości i prawdziwości otrzymanego zamówienia.
5. Osoba kupująca musi być pełnoletnia.
6. Zamówiony towar, za wyjątkiem towarów w postaci elektronicznych plików przesyłanych pocztą elektroniczną, podlega dostawie wyłącznie na terytorium Polski. Dostawy poza granicami Polski nie będą realizowane a związane z nimi zamówienia uważa się za nieważne.

III. Cena i warunki zapłaty
1. Cenę sprzedaży określa treść zamówienia złożonego przez Nabywcę zgodnie z obowiązującym w sklepie internetowym SIS cennikiem oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
2. W przypadku Zamówień płaconych i dostarczanych za pobraniem pocztowym realizowanym przez Pocztę Polską S.A. lub firmę kurierską, towar będący przedmiotem zamówienia uważa się za sprzedany w momencie wniesienia przez Nabywcę opłaty w kwocie odpowiadającej zamówieniu w chwili wydania towaru na zasadach określonych we właściwym regulaminie świadczenia usług dostawy przesyłek i zgodnie z regulaminem firmy świadczącej daną usługę.
3. W przypadku zapłaty za pośrednictwem przelewu bankowego lub kartą kredytową, towar będący przedmiotem zamówienia uważa się za sprzedany w momencie zaksięgowania uznania na koncie Sprzedawcy. W przypadku dokonywania przelewu bezwzględnie należy w tytule przelewu podać nadany numer zamówienia. Jest to warunek niezbędny dla przyjęcia zlecenia. W przypadku jego niedochowania, Sprzedawca podejmie próbę uzyskania tego numeru od Nabywcy. W przypadku niemożności zidentyfikowania wpłaty, jej kwota zostanie zwrócona na rachunek Nabywcy w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych, a dotyczące jej zamówienie zostanie uznane za nieważne.
4. Cena zawiera w sobie wszelkie opłaty związane z wprowadzeniem towaru na polski obszar celny oraz odpowiednią stawkę podatku VAT, co oznacza, iż oferowana cena jest ceną brutto wyrażoną w polskich złotych.
5. W przypadku wybranych produktów Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem i/lub do ograniczenia wyboru podmiotu dostarczającego przesyłkę.
6. Faktury VAT wystawiane są dla firm oraz osób prywatnych na żądanie Kupującego.
7. Informacja o cenie zawarta w ofercie internetowego sklepu SIS oraz podane warunki sprzedaży mają charakter wiążący do dnia wprowadzenia zmian przez Wydawcę lub do wyczerpania zapasów produktów, których oferta dotyczy.

8. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

IV. Czas realizacji oraz dostawy zamówienia
1. Realizacja Zamówienia następuje po weryfikacji (na zasadach i w wyżej określony sposób) danych Zamówienia, jednak nie później niż na 3 (trzy) dni robocze od daty złożenia Zamówienia. W przypadku płatności przelewem elektronicznym realizacja następuje z zachowaniem wyżej wymienionego okresu z zastrzeżeniem, że czas ten liczony jest od daty uznania środków na rachunku Sprzedawcy.
2. Dostawa realizowana jest pocztą elektroniczną lub poprzez Pocztę Polską S.A. i/lub firmę kurierską. W oparciu o regulamin świadczenia usług podmiotu realizującego dostawę dostawa na terenie Polski nastąpi nie później niż 5 (pięć) dni roboczych w przypadku Poczty Polskiej S.A. i 2 (dwóch) dni roboczych od momentu realizacji przesyłki, z zastrzeżeniem, że za ewentualne opóźnienia w dostawie odpowiada dostarczyciel nie Sprzedawca.
3. Całkowity czas od momentu złożenia zamówienia, przy czym przez złożenie zamówienia rozumie się rejestrację zamówienia w systemie e-commerce Wydawcy, do momentu jego dostarczenia w przypadku przesyłek opłacanych za pobraniem wyniesie do 8 (ośmiu) dni roboczych (3 dni realizacja zamówienia + 5 dni dostawa).
4. W przypadku zamówień opłaconych przelewem elektronicznym lub kartą kredytową dostarczenie towaru nastąpi w terminie do 8 (ośmiu) dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty za realizowane zamówienie.

V. Koszty dostawy
1. Koszt dostawy zostanie określony do akceptacji na etapie dokonywania zamówienia.
2. Określenie kosztu dostawy będzie uzależnione od wyboru podmiotu realizującego dostawę towaru, będzie ustalona w formie ryczałtu lub z góry określonej dla danego produktu kwoty albo będzie kalkulowana w odniesieniu do łącznej wagi przesyłki oraz wybranego sposobu zapłaty (zaliczenie pocztowe lub przelew/karta kredytowa). Każdorazowo kwota będzie kalkulowana przez system automatycznie, a jej łączna wysokość będzie dostępna dla Nabywcy do jego wiadomości. Zastrzega się, iż złożenie zamówienia oznacza akceptację Nabywcy przedstawionego kosztu dostawy.
3. Opłatę związaną z dostarczeniem przesyłki oraz obsługą płatności w ustalonej na zamówieniu kwocie pokrywa Nabywca, chyba że Sprzedawca zdecyduje na mocy wprowadzonej oferty promocyjnej, o zwolnieniu Nabywcy z konieczności poniesienia takiej opłaty.
4. Opłata związana z dostarczeniem przesyłki będzie osobną pozycją na zamówieniu oraz fakturze wystawionej przez Sprzedawcę dla Nabywcy i będzie stanowiła część całkowitej wartości zamówienia.
5. W przypadku dokonania zamówienia zawierającego kilka produktów Sprzedawca może podjąć decyzję o dostawie towarów w osobnych przesyłkach. Zastrzega się jednak, że zsumowany koszt dostawy nie może przekroczyć łącznej opłaty za dostawę zamówienia wskazanej przez system na etapie jego składania.

VI. Gwarancja, reklamacje i zwrot towaru
1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta na zasadach i w czasie przedstawionym każdorazowo w ofercie.
2. Produkty posiadają gwarancję producenta, wydawcy, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji określone są w odpowiednim druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
3. W przypadku niezgodności towaru z zamówieniem należy niezwłocznie poinformować pisemnie o zaistniałym fakcie Sprzedawcę i odesłać odpowiednio zabezpieczony towar będący przedmiotem reklamacji na adres i koszt Sprzedawcy.
4. Nabywca jest zobowiązany do zabezpieczenia odsyłanego towaru w fabryczne pudełko w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie oraz dołączyć wszelkie dostarczone z towarem wyposażenie dodatkowe. Do paczki należy dołączyć również otrzymaną fakturę wraz z odrębnie sporządzonym opisem stwierdzonych wad.
5. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Nabywcy zostanie zaoferowany zwrot pieniędzy powiększony o koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego. Kwota ta zostanie zwrócona Kupującemu w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od czasu zaistnienia podstawy do dokonania zwrotu zapłaconej sumy.
6. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz. U. z 2000. r., Nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) z towaru zakupionego w naszym sklepie można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko jeśli produkt będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, nie był używany ani nie nosi śladów używania i nie jest w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony. W takim przypadku zwracany towar należy zaopatrzyć w otrzymaną wraz z nim fakturę a na przesyłce umieścić słowo "zwrot". Sprzedawca gwarantuje zwrot wartości produktu w przypadku spełnienia wyżej wymienionych warunków. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem lub przekazem pocztowym w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od czasu zaistnienia podstawy do dokonania zwrotu zapłaconej sumy pomniejszonej o koszty dostawy i odesłania towaru, które nie podlegają zwrotowi. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu nie związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu w opisanym trybie nie podlegają produkty, podlegające ochronie praw autorskich, w tym w szczególności oprogramowanie i płyty CD z muzyką i płyty DVD.
7. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt posiada uszkodzenia mechaniczne pochodzenia zewnętrznego. Nabywca proszony jest przed odebraniem przesyłki o sprawdzenie, czy opakowanie nie zostało uszkodzone w czasie transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowania lub naruszenia taśm zabezpieczających opakowanie Nabywca powinien odmówić przyjęcia przesyłki, w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sprzedawcą. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
8. Przesyłki wysłane na adres Sprzedawcy za pobraniem nie będą odbierane.

VII. Poufność danych osobowych
1. Wydawca oraz Sprzedawca zobowiązują się do ochrony powierzonych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Nabywcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Podane na stronie internetowej Sprzedawcy ceny produktów oraz inne informacje o produkcie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Wszystkie ceny są cenami brutto podanymi w PLN i zawierają podatek VAT.
2. W wyjątkowych przypadkach Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny, po uprzednim poinformowaniu Nabywcy.
3. Wydawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku produktów nieosiągalnych, czyli wycofanych z oferty przez Sprzedawcę. O anulowaniu zamówienia Nabywca zostanie niezwłocznie poinformowany.
4. Do przesyłki dołączony jest paragon lub na życzenie Nabywcy faktura VAT wystawiona na osobę lub podmiot składającą zamówienie.
5. Regulamin określa zasady zakupów w e-sklepie SIS. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.